David Bowie | HBA Cover

#piano #pop #gitaar #EXF
BULLY
datum
August 9, 2023

DAVID BOWIE - GOLDEN YEARS COVER

TEAM
Mats: bass
Mink: drums
Pieter: keys
Aidan: gitaar
Lotte: zang
Tjerk: video en edit
Jason: geluid en audio editing
Tim: licht en productieleiding
Bartosz: stagehand